20/01/2013

đất chônáp bức dân cán bộ cướp đất
gây xiết bao thảm cảnh nông thôn
tham không nghĩ khi dân vùng dậy
nay đất tiền mai biến đất chôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP