27/03/2013

chuyện CS sửa saikhắp thế giới chỉ trừ Trung Quốc
đâu khoan dung hơn chế độ này
lãnh đạo thời cải cách ruộng đất
giết triệu người vẫn được sửa sai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP