20/06/2013

người đâuđêm trăng kiều ôm đàn ngồi hát
phòng ngát mùi hương lan tửu bình
bầu rượu năm xưa còn nguyên đấy
nhưng biến đâu rồi những thúc sinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP