14/06/2013

nhà nước bận


Blogger Phạm Viết Đào
bị bắt ngày 13/6/2013

tàu Trung Quốc đâm ghe ngoài biển
dân sợ nên đánh cá gần bờ
nhà nước bận chuyện gì không biết
chắc bận lo ruồng bắt bloggers

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP