06/07/2013

tiễn anh hùnglão dâng chén rượu ngang mày
tiễn các tráng sĩ đêm nay lên đường
phò Lê Lợi cứu quê hương
đánh quân Minh dẫu sa trường bỏ thây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP