16/07/2013

tủi thânanh nghĩ có tủi thân không chứ
có với nhau ba bốn mặt con
lúc bội bạc chồng em lại nói
xin cưới em trong lúc bốc đồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP