01/08/2013

nghề báo CANDxin việc báo Công An Nhân Dân
ngoài khai biết bẻ cong ngòi bút
phần khả năng nghề nghiệp chuyên môn
nên ghi biết dùng Photoshop

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP