12/08/2013

ngứachị than chồng tu như gãi ngứa
một bữa ngồi thiền ba bữa không
sư ông nghe nói cười tủm tỉm
bảo chị lo đến nỗi ngứa lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP