15/01/2014

kiện chúngchúng cho phép mới được đánh cá
phải kiện ngay quốc tế bọn Tầu
chủ quyền tranh chấp để lâu
ta sẽ phải chịu cứt trâu hóa bùn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP