23/02/2014

bán nước


Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn Văn Linh,
Ðỗ Mười, Phạm Văn Ðồng.

hy sinh trong cuộc chiến Trung-Việt
một liệt sĩ than thở dưới mồ
đám lãnh đạo cộng sản Hà Nội
bán nước từ hội nghị Thành Đô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP