01/02/2014

dân còn chạy gạotrong lúc khai thác lòng yêu nước
đảng Cộng Sản đụng mỏ vàng ròng*
bây giờ họ ăn trên ngồi trốc
dân vẫn còn chạy gạo long đong

[*] ý nhà văn Dương Thu Hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP