16/02/2014

nỗi buồn Chu Văn Anlũ tham quan hại nước hại dân
Chu công dâng sớ trảm nịnh thần
trước mong giết được loài sâu bọ
sau cũng là báo đáp hồng ân
lòng thành tín của người trung trực
vẫn không sao cảm hóa vua Trần
đành từ quan lui về ở ấn
buồn thay cho thời đại tôn quân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP