02/02/2014

thư pháp thời cskhách đặt nhiều mấy chữ phúc đức
chữ dũng hầu như chẳng có ai
hỏi sao ông đồ vuốt râu cười
nói họ sợ công an cùm lắm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP