12/02/2014

vật vờ


The poet - Marc Chagall

nghe kẻ nọ khen thơ được lắm
chợt sáng lên nét mặt bơ phờ
nói mình thực chẳng làm thơ
chỉ là con chữ vật vờ cuốn nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP