01/03/2014

bao giờ bỏ yếmhỡi cô yếm đỏ sao vàng
bao giờ bỏ yếm anh sang xin về
đêm anh ôm yếm cận kề
như ôm mối nhục của quê hương mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP