08/03/2014

giá cao


Blogger Trương Duy Nhất

hiện nay dưới chế độ cộng sản
cao nhất không phải là giá vàng
mà là giá nói lên sự thật
viết blog thôi tù cũng hai năm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP