05/03/2014

kỹ nữmặt đẹp nhưng nét xanh xao
dáng thanh như một cành đào buông lơi
ngồi đàn chúm chím môi cười
sao sinh thấy lạnh như người cõi âm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP