29/03/2014

ly khúcbỗng nhạt ánh trăng soi
trên bài thơ còn đang chép dở
sao trăng vội giã từ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP