28/03/2014

tâm độnghơn ba mươi phút tọa thiền
nhưng tâm hành giả không yên phút nào
cũng vì một cánh hoa đào
mong manh trước gió làm dao động lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP