04/06/2014

báo mồmbạn kể về nước chịu tang bố
có chuyện cần đi gọi xe ôm
nghe thú vị anh xe chửi Đảng
Đảng dẹp làm sao những báo mồm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP