20/06/2014

chơi hètừ ngoài bãi bạn vào nhà hỏi
sao không ra phơi nắng trưa hè
hắn nâng cốc rượu lên cười nói
à tụi này bận chuyện phòng the

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP