26/06/2014

gian ngoanchúng thấy tàu nhỏ ta rà sát
bèn cho tàu lớn phun vòi rồng
quan xứ cờ hoa kêu căng thẳng
chúng nói chơi súng nước mà ông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP