03/06/2014

lang thangai từ giã ai biệt ly
ai về phố cũ ai đi xa nhà
không quen hành khách sân ga
tôi lang thang đứng như là tiễn ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP