22/06/2014

ống kính thơ


Poet - Dominique Dufour

sinh chụp ảnh qua con mắt thơ
ảnh chụp có tấm xấu tấm đẹp
hồn thơ nhẹ sâu tục vu vơ
ống kính tim chẳng bao giờ khép

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP