07/06/2014

thoát Hánlàm sao thoát Hán thoát Trung
câu bạn tôi hỏi lùng bùng lỗ tai
tự thoát chứ chẳng đợi ai
từ trong tư tưởng mình ngay bây giờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP