14/06/2014

truyện thiền: in kinhtetsugen
là người mộ đạo
quyên tiền đại chúng
để in kinh
gặp mùa lụt
đem tiền cứu chẩn
xong lại đi
từng nhà lạc quyên
sắp in
gặp phải mùa bệnh dịch
ông dùng tiền
cứu giúp nạn nhân
sang đến lần thứ ba
quyên góp
chuyện in kinh
mới được hoàn thành
dân trong vùng
sau này truyền tụng
ông thực ra
in ba bộ kinh
hai bộ trước
nếu đem so sánh
quý giá hơn
bộ mới được in

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP