24/08/2014

éo le



hắn gặp nàng bướm ong tán tỉnh
nàng mặt nghiêm không nói nửa lời
lúc tôi thăm nàng than hắn bỏ
lỡ mang bầu khóc muốn lấy tôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP