21/08/2014

lập amsáu mươi thầy mới lập am
cạo đầu tu học tập làm sa di
từ đâu tín nữ nhu mì
xin thầy mở lượng từ bi đáp tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP