18/08/2014

đọc Henry Millerđọc truyện tiên sinh như uống rượu
say văn nặng sex cũng là say
hậu bối bỏ cơm quên bè bạn
đầu mê man váng vất cả ngày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP