03/08/2014

đọc sách


Seated Gypsy Couple - Otto Mueller

chàng gấp sách nhìn ra cửa sổ
đôi mắt buồn sâu thẳm mù khơi
ngồi đùi chàng quàng vai nàng nói
vào giường em cho đọc sách người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP