17/09/2014

biên giớinước có biên giới đất và biển
dân có biên giới ở trong lòng
mang trách nhiệm bảo toàn lãnh thổ
là giữ lòng trung với núi sông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP