28/09/2014

là ai?


The poet - Marc Chagall

hỏi là ai hắn đáp
là một động vật biết động não
và cũng biết động tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP