04/09/2014

đóng thuế


The kiss - Andre Kohn

chàng hôn nàng tơi bời rồi nói
để tôn vinh nhan sắc yêu kiều
xong cười bảo là công dân tốt
anh phải lo đóng thuế tình yêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP