18/11/2014

lời mẹ khuyên


Poet - Dominique Dufour

yêu từ trung học đến giờ
lấy chồng nó cũng vẫn chờ vẫn mong
thơ nó chân chất từng dòng
nhưng con ơi chớ ngã lòng vì thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP