12/11/2014

phở thiêngmì hoành thánh không ngon bằng phở
[hơi bạo mồm] theo ý tôi riêng
anh bạn Việt gốc Hoa đồng ý
còn nói tin theo đạo phở thiêng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP