28/11/2014

tái diễn cái ácxưa đấu tố người vì ruộng đất
dùng thủ đoạn xúi giục dân cày
nay đấu tố người vì tư tưởng
đến bao giờ Đảng mới sửa sai ?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP