29/12/2014

bơ vơmẹ già gần trăm tuổi
không nhận ra con mình đến thăm
làm nó thấy bơ vơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP