24/12/2014

đội tuque- này sao đội tuque làm thơ
- để giữ đầu ấm trước giờ khai hoa
- làm thơ sao tuột quần ra
- không lúc thơ đẻ ai mà cởi cho

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP