04/01/2015

mùa cúmđêm rời tửu điếm ngất say
dìu nhau hai bóng đổ dài liêu xiêu
nằm chung vật vạ thúy kiều
thúc sinh lây cúm là điều dĩ nhiên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP