15/01/2016

thuở đôi mươigửi chục lá thư không hồi đáp
chàng than đối tượng coi rẻ mình
sư bảo chuyện đó sư không biết
nhưng khuyên chàng chớ có tự khinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP