08/03/2016

cà phê sánguống ngụm cà phê châm điếu thuốc
bạn hít một hơi thở khói dài
nói bứt cấu từ niêm luật cũ
thơ vẫn chỉ là trái bóng bay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP