14/04/2016

nghĩa cửbốn anh Mỹ khiêng một nón cối
đem trao trả gia đình bộ đội
kẻ ngày xưa bỏ mạng chiến trường
nhìn ảnh bạn tôi cười bịt mũi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP