06/07/2016

con còchị tôi buôn thúng bán bưng
quằn vai nặng gánh còng lưng nuôi chồng
chồng chị thi sĩ lông bông
để chị vất vả chợ đông chợ đoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP