27/07/2016

phiền nhiễutâm không yên chén trà cũng bão
lúc tâm yên biển động cũng yên
sư ông bảo lúc tâm phiền nhiễu
tập trung vào hơi thở nhẹ êm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP