05/12/2016

bia miệngrũ sổ đời
fidel castro
kẻ khóc người mừng
dân cuba

dấy cách mạng
xong làm bạo chúa
củng cố ngai
lập những trại tù

ách chuyên chính
suy vi đất nước
sống đọa đầy
dân khát tự do

lịch sử sẽ
luận công xét tội
nghìn năm sau
bia miệng còn trơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP