21/02/2020

đừng kỳ thị đồng bàotôi cư ngụ vùng cách ly
không phải vi-rút đừng kỳ thị tôi
người bệnh cũng vẫn là người
huống chi cùng một giống nòi Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP