05/11/2008

lặng lẽ

trên cao nguyên nàng sống lặng lẽ
bình thản như một đóa lan tươi
mấy năm tu theo hạnh ẩn mật
sao chiều nay nàng thấy thèm người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP