30/12/2009

H. nói



tôi nghĩ tuyết lấy đông
nhưng nàng vẫn yêu tôi, nếu không
thì tôi đã quyên sinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP