24/08/2019

tình người



buổi trưa ông đi ăn cơm
dẫn thêm trẻ đói ngoài đường đãi ăn
gọi bill chủ nói không cần
tiệm tôi chẳng có hóa đơn tình người (*)

(*) Mượn ý fb Nga Bich Pham

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP