27/11/2019

cảnh giác


(Biếm họa Nhân Văn Giai Phẩm 11-11-1956)

kẻ địch chúng ở quanh đây
đảng viên cần cảnh giác ngay tức thời
khám phá ra phản động rồi
phải xem đúng cái thằng tôi không nào!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP